Algemene voorwaarden

Noot vooraf: deze algemene voorwaarden zijn zo opgesteld dat ze begrijpelijk zijn voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

1. Definities
Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst heeft gesloten met de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer: Datadirigent.

2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door het geven van een akkoord, binnen de daarvoor gestelde termijn, door opdrachtgever, op een offerte die door opdrachtnemer is verstuurd.

2.2 Een akkoord kan worden gegeven door de offerte te ondertekenen en terug te sturen. Een akkoord kan tevens worden gegeven door bij een digitale offerte te reageren op de mail, met bijlage, met de tekst 'akkoord met de offerte'.

2.3 Offertes zijn 14 dagen geldig vanaf de offertedatum.

3. Facturatie
3.1 Facturatie vindt plaats op de door opdrachtgever en opdrachtnemer vastgestelde datum.

3.2 Als er geen datum wordt afgesproken, vindt facturatie plaats op of omstreeks de dag dat de gekozen dienstverlening van start gaat.

3.3 De factuur dient binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen betaald te worden.

4. Overmacht
4.1 Indien opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming, of ziekte, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
4.2 Wanneer nakoming plaats kan vinden wordt overlegd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
4.3 Indien er een e-learning afgenomen wordt met daarbij een gratis workshop of bijeenkomst, gaat de e-learning door en wordt de workshop of bijeenkomst verplaatst naar een moment dat dit weer mogelijk is.